Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Proverbs | बायबल प्रश्नमंजुषा (नीतिसूत्रे)

 Marathi Bible Quiz on Proverbs

Marathi Bible Quiz on Proverbs(Multiple Choice Quiz Questions)

proverbs bible quiz Marathi, proverbs quiz with answers in Marathi, Marathi proverbs trivia, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Proverbs in Marathi

1➤ आळशी माणसा तुला कशा सारखे व्हायला हवे ?

1 point

2➤ मृदू उत्तराने काय निवळतो ?

1 point

3➤ सद्गुणी स्त्री चे मोल काशाहून अधिक आहे ?

1 point

4➤ ज्ञान हे कशा पेक्षा अधिक किंमती आहे ?

1 point

5➤ राजा रागावतो तेव्हा ते कशाच्या गर्जनेसारखे वाटते ?

1 point

6➤ नीतिसूत्रे ३१ हे कोणाची आहेत ?

1 point

7➤ परमेश्वर ज्यांच्यावर प्रेम करतो त्यांना कशा सारखे सुधारतो ?

1 point

8➤ परमेश्वराचे नाव कोणत्या सुरक्षित जागे प्रमाणे आहे ?

1 point

9➤ नीतिसूत्रे ३० हे कोणाची आहेत ?

1 point

10➤ नीतिसूत्रे पुस्तकात किती वचने आहेत ?

1 point

You Got