Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Nehemiah | बायबल प्रश्नमंजुषा (नहेम्या)

 Marathi Bible Quiz on Nehemiah

Marathi Bible Quiz on Nehemiah(Multiple Choice Quiz Questions)

nehemiah bible quiz Marathi, Marathi bible quiz questions and answers from nehemiah, Marathi bible quiz on nehemiah with answers, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Nehemiah in Marathi

1➤ नहेम्या हा कोणाचा मुलगा होता ?

1 point

2➤ नेहेम्याने कोणत्या राजास द्राक्षरस दिला ?

1 point

3➤ यहुदी यरुशलेमचा कोट बांधत असताना कोण त्यांच्या विरुद्ध संतापला ?

1 point

4➤ नहेम्या किती वर्ष यहुद्यांच्या भूमी वर राज्यपाल होता ?

1 point

5➤ कोणी नहेम्यास मंदिरात लपण्याचा सल्ला दिला ?

1 point

6➤ येरुशलेमेची भिंत बांधण्यास किती दिवस लागले ?

1 point

7➤ नहेम्याने यरुशलेमेवर कोणास अधिकारी नेमले ?

1 point

8➤ इस्राएलींनी मंडपाचा सण साजरा करून कितव्या दिवशी मोठी सभा भारावली ?

1 point

9➤ इस्राएली, उत्पन्नाचा दहावा भाग कोणाकडे देत होते ?

1 point

10➤ नहेम्या पुस्तकात किती वचने आहेत ?

1 point

You Got