Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Ruth | बायबल प्रश्नमंजुषा (रूथ)

 Marathi Bible Quiz on Ruth

Marathi Bible Quiz on Ruth(Multiple Choice Quiz Questions)

Ruth bible quiz in Marathi, Marathi Ruth quiz, Marathi Ruth bible trivia, Ruth trivia questions in Marathi, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Ruth in Marathi

1➤ अलीमलेख कोठे राहत होता ?

1 point

2➤ अलीमलेख कोणत्या डोंगराळ प्रांतात राहायला आला ?

1 point

3➤ अलीमलेखच्या बायकोचे नाव काय ?

1 point

4➤ अलीमलेखच्या मुलांचे नवे काय ?

1 point

5➤ इथे दुष्काळ राहिलेला नाही म्हणून नामी तिथे जाण्यास निघाली ?

1 point

6➤ अर्पा, नामीचा निरोप घेऊन कोठे गेली ?

1 point

7➤ अर्पा नामीचा निरोप घेऊन गेल्यावर रूथ कोठे गेली ?

1 point

8➤ नामीने स्वतःस काय म्हणावे असे सांगितले ?

1 point

9➤ बेथलेहेममध्ये एक श्रीमंत गूहस्थ राहात असे त्याचे नाव काय ?

1 point

10➤ रूथ नामी बरोबर कोठून आल्याचे बवाजस सांगण्यात आले ?

1 point

11➤ बावजाने, रुथास धान्य गोळा करण्यास सांगितले, कसे ?

1 point

12➤ बावजाने रुथास, कोठून पाणी पिण्यास सांगितले ?

1 point

13➤ बवाज कोठे सापडेल, असे नामीने रुथास सांगितले ?

1 point

14➤ बावजाच्या कोठून पांघरून काढण्यास नामीने रुथला सांगितले ?

1 point

15➤ बवाजने गावातील किती ज्येष्ठ मंडळींना बोलावले ?

1 point

16➤ इसाएलमध्ये गहांण टाकलेल्या जमिनीचा व्यवहार करताना काय देत असे ?

1 point

17➤ वडीलधारी माणसांनी, रूथ कोणासारखी होवो असे म्हणाले ?

1 point

18➤ रुथने कोणाशी लग्न केले ?

1 point

19➤ रुथच्या मुलाचे नाव काय ?

1 point

20➤ रूथ पुस्तकात किती वचने आहेत ?

1 point

You Got