Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Leviticus | बायबल प्रश्नमंजुषा (लेवीय)

 Marathi Bible Quiz on Leviticus

Marathi Bible Quiz on Leviticus(Multiple Choice Quiz Questions)

Marathi leviticus bible quiz, Marathi leviticus quiz, Marathi quiz on leviticus, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Leviticus in Marathi

1➤ हा आणि ह्याचे मुले याजक होते ?

1 point

2➤ होमाग्नीमध्ये, काय असलेले, कोणतेही अर्पण परमेश्वराला अर्पू नये ?

1 point

3➤ हिरव्या कणसातल्या दाण्यांवर काय टाकावे ?

1 point

4➤ तुम्ही शांत्यर्पणाचे हे मुळीच खाऊ नये ?

1 point

5➤ एखाद्या अधिपतीने चुकून पाप केले तर त्याने हे अर्पावे ?

1 point

6➤ पवित्र वस्तूची विटंबना केली तर तिच्या किंमतीचा किती हिस्सा रक्कम भरावी ?

1 point

7➤ याजकाला दोषार्पण बळी खाण्याचा अधिकार आहे, त्याने ते ?

1 point

8➤ मोशेने, रक्त, अहरोनाच्या व मुलांच्या हाताच्या अंगठ्याला, पायाच्या अंगठ्याला आणि कुठे लावले ?

1 point

9➤ वेदीवरील होमार्पण व चरबी देवाने, कशाने स्वीकारली ?

1 point

10➤ मोशेने आज्ञा दिल्याप्रमाणे न करता ह्यांनी वेगव्व्याच अग्नीचा उपयोग केला ?

1 point

11➤ लेवीय ११वा अध्याय कशाचे दिशानिर्देश देते ?

1 point

12➤ सर्व जलाशयात संचार करणाऱ्या प्राण्यांमधले हे तुम्ही खावे ?

1 point

13➤ स्त्री गर्भवत होऊन, शुद्धीहोण्याची मुदत पुरी झाली म्हणजे तिने होमार्पणासाठी काय अर्पावे ?

1 point

14➤ जोपर्यत महारोग्याच्या अंगावर चट्ठा असेल, त्याची वस्ती कुठे असावी ?

1 point

15➤ पक्ष्याचे रक्त महारोगापासून शुद्ध ठरवावयाच्या माणसावर किती वेळा शिंपडावे ?

1 point

16➤ पवित्रस्थानात जाण्यापूर्वी अहरोनाने कशाचे कपडे घालावेत ?

1 point

17➤ आपल्या शेजार्‍यावर अशी प्रिति करावी ?

1 point

18➤ कोण आल्यास उठून उभे राहा ?

1 point

19➤ तुम्ही ह्यांच्यातील भेद पाळावा ?

1 point

20➤ याजकांनी आपल्या डोक्याचे मुंडण करु नये व हे करू नयेत ?

1 point

21➤ एखाद्याने चुकून पवित्र पदार्थ खाल्ला तर, कितवा हिस्सा भरपाई द्यावी ?

1 point

22➤ लेवीय २३ मध्ये देव कशा विषयी बोलतआहे ?

1 point

23➤ पहिल्या महिन्याच्या चौदाव्या दिवशी कोणता सण पाळावा ?

1 point

24➤ विसाव्याच्या पवित्र दिवशी काय वाजवावे ?

1 point

25➤ हे, सहा सहा, दोन रांगा करुन, शुद्ध मेजावर, परमेश्वरासमोर ठेवाव्यात ?

1 point

26➤ कोणत्या स्त्रीचा मुलगा, परमेश्वराच्या नांवाची निंदा करत, छावणी मध्ये फिरत होता ?

1 point

27➤ लोकांनी ६ वर्षे काय करावे व ७व्या वर्षी अराम करावा ?

1 point

28➤ देवा म्हणाला, जर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर, ५ जण कितींना पळवून लावेल ?

1 point

29➤ परमेश्वराने इस्राएल लोकांकरिता, कोणत्या पर्वतावर, मोशेला आज्ञा दिल्या ?

1 point

30➤ लेवीय पुस्तकात किती वचने आहेत ?

1 point

You Got