Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Numbers | बायबल प्रश्नमंजुषा (गणना)

 Marathi Bible Quiz on Numbers

Marathi Bible Quiz on Numbers(Multiple Choice Quiz Questions)

numbers bible quiz in Marathi, Marathi numbers quiz, Marathi numbers bible trivia, numbers trivia questions in Marathi, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Numbers in Marathi

1➤ गणनाच्या पुस्तकात किती वचने आहेत ?

1 point

2➤ कोणत्या कुळांच्या दलातील लोकांची गणना करण्यात आली नाही ?

1 point

3➤ लेवी वंशातील कितीहून अधिक वयाच्या पुरुषांची गणना झाली ?

1 point

4➤ पवित्र कराराच्या कोशावर कशाच्या कातड्याचे आच्छादन घालावे ?

1 point

5➤ याजकाने मातीच्या पात्रात पवित्र पाणी घेऊन त्यात काय मिसळावे ?

1 point

6➤ इस्राएल वंशाच्या प्रमुखांनी किती गाड्या भरून अर्पणे आणिले ?

1 point

7➤ परमेश्वराने मोशेला दाखविल्याप्रमाणे दीपवृक्ष, कशाचा बनविला ?

1 point

8➤ तळ कधी हलवावा हे सांगण्यासाठी, कर्णे कशाचे बनविले ?

1 point

9➤ यहोशवाने मोशेला, एलदाद व मेदाद यांना काय करण्यापासून थांबवण्यास सांगितले ?

1 point

10➤ मोशेने इथिओपीयन-कुशी-स्त्रीशी लग्न केले म्हणून कोण त्याच्या विरुद्ध बोलले ?

1 point

11➤ मिर्यामला रोग बरा होण्यासाठी किती वेळ बाहेर राहिले पाहिजे ?

1 point

12➤ कनान देश हेरण्यासाठी, बारा वंशानुसार प्रत्येकी किती लोक पाठवले ?

1 point

13➤ कनान देश हारून आल्यावर द्राक्षां बरोबर आणखी काय आणिले ?

1 point

14➤ आज्ञा लक्षात राहाण्यासाठी, कपड्याच्या टोकाला काय बांधून ठेवावे ?

1 point

15➤ कोण मोशेच्या विरुद्ध गेले ?

1 point

16➤ बारा काठ्यां पैकी कोण्याच्या काठीला पाने फुटली ?

1 point

17➤ कादेश येथे कोण मरण पावली ?

1 point

18➤ इस्राएल लोकांनी होर पर्वत सोडला व ते कोणत्या समुद्राकडे जाणाऱ्या रस्त्याला लागले ?

1 point

19➤ बालाक राजाने ह्याला बोलवायला माणसे पाठवली ?

1 point

20➤ बलामने, बालाकाला किती वेद्या बांधण्यास सांगितले ?

1 point

21➤ इस्रायल लोकांची तुलना अशा प्रकारच्या प्राण्याशी करण्यात आली ?

1 point

22➤ इस्राएल लोक शिद्दीमात असताना, मारल्या गेलेल्या मिद्यानी स्त्रीचे नाव काय ?

1 point

23➤ धरती दुंभगली आणि तिने कोणाला गिळकृंत केले ?

1 point

24➤ सातव्या महिन्याच्या पंधराव्या दिवशी हे करायचे नाही ?

1 point

25➤ मिद्यान्यांबरोबर लढण्यासाठी प्रत्येक वंशातून किती लोक गेले ?

1 point

26➤ मिसर देशातून आलेल्या इतक्या वर्षांवरील कुठल्याही माणसाला देवाने वचन दिलेला प्रदेश पाहता येणार नाही ?

1 point

27➤ अहरोन होर पर्वतावर मेला तेव्हा तो किती वर्षाचा होता ?

1 point

28➤ उरलेल्या अडीच कुळानी कोणती जागा घेतली ?

1 point

29➤ किती शहरे शरणपुरे म्हणून असतील ?

1 point

30➤ गणना पुस्तकात किती अध्याय आहेत ?

1 point

You Got