Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Exodus | बायबल प्रश्नमंजुषा (निर्गम)

 Marathi Bible Quiz on Exodus

Marathi Bible Quiz on Exodus(Multiple Choice Quiz Questions)

exodus bible quiz in Marathi, Marathi exodus quiz, Marathi exodus bible trivia, exodus trivia questions in Marathi, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Exodus in Marathi

1➤ मिसरच्या राजाने, सुइणींना, कोणास मारण्याची आज्ञा केली ?

1 point

2➤ मोशेचे आई-वडील कोणत्या वंशातील होते ?

1 point

3➤ मोशे कोणत्या ठिकाणी पळून गेला ?

1 point

4➤ इस्राएल लोकांना आणल्यावर मोशे देवाची उपासना कोठे करेल ?

1 point

5➤ फारोने मुकादमांना, इस्राएल लोकांना काय देण्यास मनाई केले ?

1 point

6➤ मोशे आणि अहरोनाच्या आईचे नाव काय आहे ?

1 point

7➤ फारोबरोबर बोलले तेव्हा, मोशे व अहरोन किती वर्षांचे होते ?

1 point

8➤ अहरोनाने, काठी जमिनीवरील धुळीवर मारल्यावर काय झाले ?

1 point

9➤ देवाने, टोळ, कशाने परत नेले ?

1 point

10➤ इस्राएल लोकांना कुत्रा देखील, हे करणार नाही ?

1 point

11➤ कोकरा वधल्यावर, मांस खाताना, हातात काय असावे ?

1 point

12➤ मोशेने आपल्याबरोबर कोणाचे हाडे नेली ?

1 point

13➤ फारोने, इस्राएल लोकांचा पाठलाग करण्यास, किती निवडक रथ घेतले ?

1 point

14➤ अहरोनाच्या बहिणीचे नाव काय होते ?

1 point

15➤ इथले पाणी फार कडू असल्यामुळे लोकांना ते पिववेना ?

1 point

16➤ इस्राएल लोक, मान्ना किती दिवस खात होते ?

1 point

17➤ रफिदीम येथे इस्राएल लोकांवर कोण चालून आले ?

1 point

18➤ मोशेच्या मुलांची नावे काय होती ?

1 point

19➤ जो कोणी हे चोरी करेल तर त्याला जिवे मारावे ?

1 point

20➤ देवाची, मोशे, अहरोन, नादाब, अबीहू आणि किती लोक, पर्वतावर येऊन, दुरुन उपासना करावी ?

1 point

21➤ मोशे पर्वतावर जाताना, कोणास अधिकारी केले होते ?

1 point

22➤ पवित्र निवास मंडपाच्या आतील विशेष पडदा-अंतरपट कोणत्या रंगाचे केले ?

1 point

23➤ समर्पण करण्यासाठी, याजक या नात्याने काय आणावे?

1 point

24➤ छावणीतून कशासारखा आवाज येत आहे असे यहोशवा, मोशेला म्हणाला ?

1 point

25➤ मोशे डोंगरावरून परत आला, त्या दिवशी सुमारे किती लोक मारले गेले ?

1 point

26➤ दयासन कशाचे बनवले होते ?

1 point

27➤ कोण विणकाम व कशिदा काढण्याचा कामात तरबेज होता ?

1 point

28➤ झग्याच्या खालच्या घेराभोवती डाळींबाच्यामध्ये काय लावले ?

1 point

29➤ पवित्र निवास मंडपाची उभारणी महिन्याच्या कोणत्या दिवशी झाली ?

1 point

30➤ निर्गम पुस्तकात, एकूण किती वचने आहेत ?

1 point

You Got