Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Joshua | बायबल प्रश्नमंजुषा (यहोशवा)

 Marathi Bible Quiz on Joshua

Marathi Bible Quiz on Joshua(Multiple Choice Quiz Questions)

joshua bible quiz in Marathi, Marathi joshua quiz, Marathi joshua bible trivia, joshua trivia questions in Marathi, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Joshua in Marathi

1➤ यहोशवा पुस्तकात किती वचने आहेत ?

1 point

2➤ देव देत आहे तो देश ताब्यात घ्यायला, यहोशवाने किती वेळात तयार होण्यास सांगितले ?

1 point

3➤ टेकड्यांवर वसवलेल्या नगरांपैकी यहोशवाने कोणते नगर जाळले ?

1 point

4➤ यरीहो देश पाहून येण्यास यहोशवाने किती हेर पाठविले ?

1 point

5➤ यरीहोमध्ये, हेर कोणाच्या घरी राहिले ?

1 point

6➤ रहाबेला, त्या लोकांनी खिडकीला काय बांधण्यास सांगितले ?

1 point

7➤ कोश वाहणाऱ्या याजकांनी नदीत पाय टाकताच काय झाले ?

1 point

8➤ यार्देन नदीतून किती दगड गोळा करण्यात आले ?

1 point

9➤ किती हजार लोक युध्दाच्या तयारीने यरीहोच्या मैदानाकडे गेले ?

1 point

10➤ नदी ओलांडल्यावर, लोकांनी यरीहोच्या पूर्वेकडे कोठे तळ दिला ?

1 point

11➤ यरीहोजवळ, यहोशवाने एक माणूस, काय घेऊन उभा असलेला दिसला ?

1 point

12➤ सैन्यांच्या सेनापतीने यहोशवास काय करण्यास सांगितले ?

1 point

13➤ यरीहोला, पहिले सहा दिवस, किती फेऱ्या मारण्यास परमेश्वराने सांगितले ?

1 point

14➤ यरीहो मध्ये फक्त हि व हिचे कुटुंब वाचले ?

1 point

15➤ आय प्रांत जिंकण्यास किती इत्राएली माणसे ?

1 point

16➤ आखानाने चोरून आणलेल्या वस्तू कोठे लपविले ?

1 point

17➤ येथील लोकांनी इस्राएलांना चकवण्याचा डाव आखला ?

1 point

18➤ किती राजे आपले सैन्य घेऊन गिबोनवर चढाई करून गेले ?

1 point

19➤ टेकड्यांवर वसवलेल्या नगरांपैकी यहोशवाने कोणते नगर जाळले ?

1 point

20➤ सर्व प्रदेशातील कोणत्या नगराने इस्राएल लोकांशी शांततेचा करार केला ?

1 point

21➤ इस्राएल लोकांनी एकूण किती राजांना पराभूत केले ?

1 point

22➤ इस्राएल लोकांनी यांना घालवून दिले नाही ते आजही इस्राएल लोकांमध्ये राहात आहेत ?

1 point

23➤ यहोशवाने यफुन्नेच्या मुलाला काय दिले ?

1 point

24➤ कालेबने हेब्रोन मध्ये राहणाऱ्या कोणाच्या तीन मुलांच्या कुटुंबांना घालवून दिले ?

1 point

25➤ कालेबने त्याच्या मुलीचा विवाह कोणाशी लावून दिला ?

1 point

26➤ योसेफाच्या पहिल्या मुलाचे नवा काय ?

1 point

27➤ जमिनीच्या वाटण्या इस्राएल वंशांच्या लोकांमध्ये करण्यास कोणत्या याजकाने मदत केली ?

1 point

28➤ लेवी घराण्याचे प्रमुख हे यहोशवा आणि इस्राएलांशी बोलण्यासाठी कोणत्या ठिकाणी भेटले ?

1 point

29➤ यहोशवा मरण पावला तेव्हा तो किती वर्षांचा होता ?

1 point

30➤ कोणाच्या अस्थी शखेम येथे पुरल्या ?

1 point

You Got