Marathi Bible Quiz Questions and Answers from Psalms | बायबल प्रश्नमंजुषा (स्तोत्रसंहिता)

 Marathi Bible Quiz on Psalms

Marathi Bible Quiz on Psalms(Multiple Choice Quiz Questions)

Marathi psalms bible quiz, Marathi psalms quiz, Marathi psalms trivia, Marathi bible quiz from psalms, Marathi bible quiz questions from psalm, Marathi Bible Quiz,
Bible Quiz from Psalms in Marathi

1➤ सर्वात लांब स्तोत्र कोणते ?

1 point

2➤ स्तोत्र ७२ कशा विषयी आहे ?

1 point

3➤ अंत्युखियामध्ये पौलाने केलेल्या प्रोत्साहनातून पौलाने कोणते स्तोत्र मांडले ?

1 point

4➤ स्तोत्र १०० प्रमाणे, आपण परमेश्वरापुढे कसे यावे ?

1 point

5➤ स्तोत्रसंहिताच्या पुस्तकात किती विभाग आहेत ?

1 point

6➤ स्तोत्र १६ हे, प्रभुच्या उजव्या हातात काय आहे, असे म्हणते ?

1 point

7➤ स्तोत्र १५० मध्ये किती प्रकारचे संगीताचे वाद्ये नमूद आहेत ?

1 point

8➤ गोगलगायचा उल्लेख कोणत्या स्तोत्रात केला आहे ?

1 point

9➤ कोणते स्तोत्र मोशेची प्रार्थना आहे ?

1 point

10➤ स्तोत्रसंहिता पुस्तकात किती वचने आहेत ?

1 point

You Got